......ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบรหารส่วนตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...... การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือ..: อ่าน 27 คน การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานข..: อ่าน 52 คน รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ: อ่าน 31 คน เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล สายดอนขี้อ้าย: อ่าน 47 คน เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านนา..: อ่าน 38 คน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์: อ่าน 35 คน แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องจากประกาศจากศูนย์อุตุนิย..: อ่าน 62 คน
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
กฎหมาย/ระเบียบ
 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร